Timbro förlag

Varukorg:
Inga produkter

Alla böcker

 • Vågornas frihet - Omslag

  Vågornas frihet

  Gunnar Palm

  Är det först nu radions utveckling verkligen börjar? Svensk radio har under decennier varit nästan samma sak som Sveriges Radio, ett offentligt radiobolag. Sverige skiljer sig redan här från många andra länder, där radion allt sedan tjugo- och trettiotalen utvecklats i samspel mellan publiken och många oberoende stationer.

  103 kr
 • Vård och skola utan konsumentmakt - Omslag

  Vård och skola utan konsumentmakt

  Dick Erixon

  I slutet av 1990-talet införde regering och riksdag flera "stopplagar" i syfte att förbjuda fler vinstdrivna privata aktörer inom välfärdssektorn. De lagarna har nu tagits bort. Förbud mot vinstdrivna företag tycks inte längre stå på statsmaktens dagordning. Men har tongångarna mot privata aktörer förändrats?

  40 kr
 • Vårdens skilda världar - Omslag

  Vårdens skilda världar

  Dick Erixon

  Två motstridiga perspektiv finns i synen på sjukvården. Personalen pekar på allvarliga brister medan politikerna lyfter fram verksamhetens ljuspunkter. Mellan de två perspektiven finns en djup klyfta som försvårar dialog och konstruktivt tänkande. I denna rapport ställs vårdens skilda världar mot varandra, med fokus på Region Skåne.

  61 kr
 • Vårt levebröd – en bryggares memoarer - Omslag

  Vårt levebröd – en bryggares memoarer

  Jens Spendrup

  Här berättar Jens Spendrup sin historia om ett liv som bryggare i Sverige. Vårt levebröd är en berättelse om ett centralt stycke modern svensk näringslivshistoria. Det är också en levande skildring av hur företagandets villkor har sett ut i Sverige och hur de behöver förändras.

  139 kr
 • Vägen till träldom - Omslag

  Vägen till träldom

  F A Hayek

  Vägen till träldom är ett av vår tids centrala politiskt-filosofiska verk. Boken återfinns ständigt på listor som tidskrifter och akademiker upprättar över 1900-talets viktigaste böcker. Hayeks tunga kritik av totalitarism och planekonomi blev efterkrigstidens skarpaste intellektuella vapen mot de krafter som ville kontrollera samhället från ovan.

  65 kr
 • Vägen ut ur slummen - Omslag

  Vägen ut ur slummen

  Thomas Sowell

  Vägen ut ur slummen är en viktig och mycket uppmärksammad bok. Den slår sönder många av de populäraste myterna kring begreppet "ekonomisk diskriminering" och visar på den underliggande verkligheten. Och den visar också hur minoriteter med den fria marknadens hjälp kan förbättra sin situation.

  49 kr
 • Välfärd efter välfärdsstaten - Omslag

  Välfärd efter välfärdsstaten

  Mauricio Rojas

  Välfärdsstaten var inte världshistoriens slutstation, lika lite som välfärdsstatens förutsättningar – industrisamhället och nationalstaten – var det. Insikten att vi lever i en löftesrik men också fordrande brytningstid är i dag inte reserverad för ett fåtal visionärer. Allt fler inser att vi inte kan organisera välfärden, i informationsrevolutionens och den globala närhetens tidevarv, som vi gjorde inom ramen för det gamla nationscentrerade industrisamhället. Tiden är med andra ord mogen för att vi skall ställa oss frågan hur välfärden kan se ut efter välfärdsstaten.

  100 kr
 • Välfärd i stället för ättestupa - Omslag

  Välfärd i stället för ättestupa

  Dick ErixonSara Öberg

  CVV presenterar en ny rapport, Välfärd i stället för ättestupa av Dick Erixon och Sara Öberg. En studie i hur välfärdsstaten uppfyller sina löften och ambitioner om omsorgen om de äldre. Äldreomsorg har varit hörnpelare i välfärdsstatens ideal om solidaitet, omtanke, trygghet och frihet. Men hur ser det ut i verkligheten? För att belysa brister och den gällande värdegrunden har författarna studerat fyra kommuner i Sverige, alla med olika attityd till hur äldrevård skall bedrivas. För att vända utvecklingen måste de ideologiska skygglapparna kastas.

  100 kr
 • Välfärdens svaga länk - Omslag

  Välfärdens svaga länk

  Anders Lundberg

  Den svenska välfärden fungerar bra inom de flesta områden, men det finns en svag länk: bristerna i samordning. Effekterna av bristande samordning märks framförallt i medborgarnas upplevelser av välfärdens tjänster som splittrade, med ineffektivitet, kvalitetsförlust, ojämlikhet och lägre nöjdhet som resultat. Detta får även konsekvenser för välfärdens leverantörer. Med ett helhetsperspektiv skulle många av välfärdens problem kunna lösas.

  0 kr
 • Välkommen till Folkrepubliken Katrineholm - Omslag

  Välkommen till Folkrepubliken Katrineholm

  Mikael Sekund

  Med undantag av en handfull nittioåringar har ingen i Katrineholm upplevt något annat än ett socialdemokratiskt styre. Här har det aldrig funnits något tvivel om vilken politik som gällt. Här finns facit för hur det blir när socialdemokraterna får förverkliga sina politiska projekt utan opposition.

  65 kr
 • Välviljans rasism - Omslag

  Välviljans rasism

  Adam Cwejman

  Fler invandrare i partistyrelser, mer mångfald på våra arbetsplatser, fler invandrare på ledarsidorna och utrikesfödda på centrala positioner i samhället. Inom politik och offentlig sektor har det blivit en självklarhet att tänka på mångfald och multikulturalism. I Välviljans rasism beskriver Adam Cwejman hur samhällets svar på rasism har blivit en inverterad version av rasismen.

  119 kr
 • Vänsterns moraliska skuld - Omslag

  Vänsterns moraliska skuld

  Per AhlmarkKay GlansLars Gustafsson
  79 kr
 • Världens klassresa - Omslag

  Världens klassresa

  Tomas Larsson

  På grund av globaliseringen gör allt fler en klassresa. Men många är osäkra på om den går i tur eller retur. Euforin över Berlinmurens fall, Sovjetimperiets kollaps och tillväxtmarknadernas löften har lagt sig. Inte minst efter finanskriserna i Indonesien, Ryssland och Brasilien har ekonomisk liberalisering fått dåligt rykte. Är det dags att stoppa världen, och hoppa av globaliseringen, som kritikerna hävdar

  142 kr
 • Yppighetens nytta - Omslag

  Yppighetens nytta

  Jonas Frycklund

  Det råder högkonjunktur för kritik av konsumtionssamhället. Men kritiken är inte så ny som den verkar - i alla tider har konsumtionen kritiserats som slösaktig. I Yppighetens nytta granskas konsumtionskritikerna. Vilka är de historiska kopplingarna mellan ny och gammal kritik av överflödet? Vilket är sambandet mellan 1700-talets förbud mot kaffedrickande och dagens debatt om lyxiga handväskor?

  65 kr
 • Zetterberg - texter i urval - Omslag

  Zetterberg - texter i urval

  Hans L Zetterberg

  De politiska alternativen i Sverige har närmat sig varandra, men inte för att världsbilder har förenats. Snarare har de lösts upp i ett klimat där ingen trivs och ingen vantrivs. Paradoxalt nog har det ljumma innehållet förenats med en hårdare ton i debatten. Hans Zetterbergs texter i urval formar en politisk världsbild som vibrerar av liv och idéer. De präglas samtidigt av nyfikenhet och respekt för den mänskliga samvarons inneboende krånglighet. Därför är varje text – från 1957 och framåt – också ett rykande färskt inlägg i vår tids stora inrikespolitiska diskussion: vad ska vi göra med politiken?

  179 kr
 • Är Texas det nya Kalifornien?

  Janerik Larsson & Roland Poirier Martinsson

  Ett gott företagsklimat är själva utgångspunkten för välståndet och i detta avseende är jämförelsen mellan Texas och Kalifornien lärorik.

  119 kr
 • Överlever den amerikanska drömmen? - Omslag

  Överlever den amerikanska drömmen?

  Janerik Larsson

  Den amerikanska individualismen har djupa rötter. Frihet och demokrati prisas och försvaras, och stödet för den entreprenörsdrivna kapitalismen förblir starkt. Den optimistiska framtidstron håller den amerikanska drömmen vid liv. Även i tider av ekonomiska bekymmer är tilltron till den amerikanska samhällsordningen uthållig. Samtidigt som denna fasta grund finns är "förändring" ett klassiskt tema i amerikansk politik. Barack Obama nådde hela vägen till Vita huset genom att utlova "change". Men den politiska utvecklingen i USA kan liknas vid en pendelrörelse. Innovationskraften driver på för förändring ett tag, men sedan slår pendeln tillbaka.

  60 kr
 • Överskott till överdrift?

  Anne-Marie Pålsson

  Genom att ställa ett antal kritiska frågor lyfter Anne-Marie Pålsson överskottsmålets konsekvenser. Samtidigt ifrågasätter hon den konsensus som vuxit fram över blockgränserna rörande överskott i de offentliga finanserna.

  40 kr
 • Leverans utanför Sverige? - Mejla din beställning till Martina.stenstrom@timbro.se

Användarinloggning