Kultur

"I am a Liberal, yet I am a Liberal tempered by experience, reflexion, and renouncement, and I am, above all, a believer in culture."  - Matthew Arnold, Culture and Anarchy (1869)

Sedan tidernas begynnelse har människor uttryckt sig genom konstnärligt skapande. Från stenålderns grottmålningar och rituella danser kring lägerelden till dagens webbaserade konstuttryck och stora arenakonserter. De konstnärliga uttrycken har tillsammans med vetenskaperna och religionen utgjort de redskap vi skapat för att bättre förstå oss själva och vår omvärld.

Det kulturella skapandets, konstens i vid bemärkelse, villkor har skiftat från tid till tid. Dess syften har varit mångfaldigt: att underhålla, skapa och befästa gemenskaper, tradera det kollektiva minnet, markera status och hierarkier, att gå maktens ärenden eller att utmana den. Konsten har ställts i religionens, politikens, handelns och lokalsamhälletstjänst.

Kulturen är en stor del av vår identitet och påverkar hur vi uppfattar såväl oss själva som det omgivande samhället. Den är en källa till förströelse och rekreation liksom till förkovran och personlig utveckling, men också en arena för provokation, debatt och diskussion.

Borgerliga ståndpunkter på kulturområdet har alltför länge definierats utifrån de politiska motståndarna istället för att utgå från deegna filosofiska rötterna. Borgerlig kulturdebatt har därför tenderat att förvandlas till ett fruktlöst skyttegravskrig mot den politiska vänstern snarare än en intellektuell och framåtsyftande verksamhet.

Timbro kultur strävar efter att lyfta fram och belysa frågeställningar inom kulturområdet i bred bemärkelse som är relevanta för en samtida publik. Därför vill vi närma oss konsten, musiken, litteraturen, dramatiken, arkitekturen med flera konstnärliga områden utifrån det humanistiska perspektiv som alltid utgjort kärnan i den borgerliga identiteten.

Lars Anders Johansson
ISBN:  ISBN: 978-91-87709-66-1
Sidor:  33

Från papper till padda - bokbranschens digitala utveckling i den globala konkurrensen

Författare:  Katarina O’Nils
Publiceringsdatum:  8 januari, 2015

Fortfarande känner vi igen innehållet – ordet är detsamma – men ytan har genomgått flera metamorfoser och pånyttfödelse efter kriser. Från grottväggar till djurskinn; från papyrus till papper; från datorskärm till portabla läsplattor och smarta telefoner.


Bokbranschen är under snabb förändring både i Sverige och internationellt. Den digitala utvecklingen med smarta telefoner, surfplattor och andra tekniska lösningar har gett den mångåriga, traditionella bokindustrin nya möjligheter, men har också skapat problem då lagstiftning och regler ännu inte anpassats. 

  • Hur påverkas bokmarknader globalt av digitaliseringen och hur står sig Sverige i den konkurrensen? Hur ser e-handeln ut inom EU och varför skiljer Norge ut sig i förhållande till unionen? 
  • Hur utvecklar vi vår inre marknad? Hur främjar vi Sveriges konkurrenskraft inom det globaliserade ramverket? Söker vi vår egen väg eller eftersträvar vi gemensamma standarder?

Det här tas upp i rapporten tillsammans med den något filosofiska frågan: Vad är egentligen en bok? Svaret har betydelse för politik, skatter och regleringar.

Syftet är att fortsätta en diskussion kring en många hundra år gammal, traditionsrik industri, som genom digitaliseringen genomgår ännu ett tekniksprång för att på nytt utvecklas till en framtidsindustri. Om vi tillåter det.

Katarina O’Nils, skribent och förlagsredaktör på Timbro, har skrivit rapporten Från papper till padda : bokbranschens digitala utveckling i den globala konkurrensen och studerar huvudsakligen ur ett svenskt perspektiv bokbranschens utveckling under den digitala revolutionen

Mer rapporter