Liberal idéutveckling

I en tid av växande populism och snabba samhällsförändringar är behovet av att återupptäcka och vidareutveckla det liberala idéarvet stort. Försvaret av individuell frihet och fria marknader kan aldrig stanna upp. Varje tid för med sig nya utmaningar som kräver nya svar och omprövning av gamla dogmer.

I internationell liberal debatt väcker frågor om mångkultur och mångreligiositet stor uppmärksamhet. Vilken är den bästa avvägningen mellan sekularism och mångkulturalism? Mellan religionsfrihet och yttrandefrihet, eller mellan jämlikhet och minoritetsrättigheter? Inom programområdet Liberal idéutveckling lyfter vi frågor som rör religionens roll i samhället och problematiserar tendenser till politisering av religionen.

Vi arbetar för att:

  • levandegöra liberalismens klassiska texter för nya generationer
  • introducera samtida liberala tänkare i den svenska debatten
  • bidra till en fördjupad debatt om det mångkulturella och mångreligiösa samhällets utmaningar
ISBN:  978-91-7566-961-8
Sidor:  23

En helt ny värld. Mänskliga framsteg i globaliseringens tidevarv

Författare:  Jacob Lundberg
Publiceringsdatum:  30 september, 2013

 

Under de senaste decennierna har världen blivit en allt bättre plats att leva på. Fattigdomen minskar, hälsan förbättras, fler går i skola och demokratin gör framsteg. En viktig orsak till den positiva utvecklingen är att förra seklets sista decennier präglades av en rörelse i riktning mot globalisering och liberalisering på nästan alla håll i världen.

Rapporten är en uppdaterad version av ett kapitel i boken Globaliseringens triumf? (red. Eva Cooper) från 2011. 

Mer rapporter