Liberal idéutveckling

I en tid av växande populism och snabba samhällsförändringar är behovet av att återupptäcka och vidareutveckla det liberala idéarvet stort. Försvaret av individuell frihet och fria marknader kan aldrig stanna upp. Varje tid för med sig nya utmaningar som kräver nya svar och omprövning av gamla dogmer.

I internationell liberal debatt väcker frågor om mångkultur och mångreligiositet stor uppmärksamhet. Vilken är den bästa avvägningen mellan sekularism och mångkulturalism? Mellan religionsfrihet och yttrandefrihet, eller mellan jämlikhet och minoritetsrättigheter? Inom programområdet Liberal idéutveckling lyfter vi frågor som rör religionens roll i samhället och problematiserar tendenser till politisering av religionen.

Vi arbetar för att:

  • levandegöra liberalismens klassiska texter för nya generationer
  • introducera samtida liberala tänkare i den svenska debatten
  • bidra till en fördjupad debatt om det mångkulturella och mångreligiösa samhällets utmaningar

Publicerat

Boklansering: Ekonomiska sofismer

onsdag, 25 november, 2015 - 18:30
Bastiat kallades ett publicistiskt geni av Hayek. Han var en av Frankrikes främsta liberaler. Med satiren som medel försvarade han frihandel och attackerade insuttna intressen. Bastiats essäer är

Bokcirkel om David Hume med professor Daniel Klein

måndag, 14 december, 2015 till torsdag, 14 januari, 2016
David Hume har en central roll i den liberala idétraditionen. Därför startar vi den 14 december en bokcirkel utifrån den bok som Hume själv ansåg var sin bästa: An Enquiry Concerning the Principles