Allmänt

ISBN:  978-91-7703-008-9
Sidor:  34

Omvägen om Gud. Svenska kyrkan och opinionsbildningen

Författare:  Annika Borg och Eli Göndör
Publiceringsdatum:  8 mars, 2016

Svenska kyrkan är en av Sveriges absolut mäktigaste opinionsbildan- de organisationer. Inget annat religiöst samfund är i närheten. I antal medlemmar är kyrkan överlägsen även sina profana konkurrenter. Eko- nomiskt kan kyrkan ge både LO och Svenskt Näringsliv en match. Även i media kvalar biskoparna in bland tungviktarna; ärkebiskop Antje Jackelén hade förra året ungefär lika stort mediegenomslag som Carola Lemne eller Daniel Suhonen.

Kyrkans storlek och inflytande avspeglas emellertid inte i den me- diala granskningen. Visst händer det att kyrkan eller enskilda präster granskas. Men då utifrån de tröttsamma, pliktskyldiga medievinklar- na: hur står det till med arbetsmiljön och jämställdheten? Hur går det med kvinnoprästmotståndet? Hur stor är egentligen homofobin?

En granskning av Svenska kyrkan som opinionsbildare syftar inte till att försöka dra en linje i vattnet. Rapportens ärende är inte att ifrågasätta Svenska kyrkan som en opinionsbildande aktör. Kyrkan är en del av civilsamhället, och civilsamhället är en del av den politiska verkligheten. Varken individer eller organisationer ska definieras bort som legitima demokratiska aktörer. Däremot är det rimligt att kritiskt granska innehållet i och inriktningen på kyrkans opinionsbildning. Dels eftersom det är en medlemskyrka med ett lagstadgat demokra- tiskt uppdrag som faktiskt begränsar kyrkoledningens utrymme, dels eftersom kyrkans företrädare i kraft av representanter för en mycket stor organisation också ges ett mycket stort utrymme.

För att få både ett inifrån- och ett utifrånperspektiv på kyrkans opinionsbildning har vi bett Annika Borg och Eli Göndör att tillsam- mans skriva rapporten. Annika Borg är teologie doktor och präst i Svenska kyrkan sedan många år, har även ett flertal förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan. Eli Göndör är doktor i religionsvetenskap och har skrivit många texter som på olika sätt belyser gränsdragningar mellan religion och politik, och mellan privat och offentligt.

Annikas kunskaper om kyrkans opinionsbildning i dag och den nuvarande ledningens resa från 1970-talets radikala studentrörelser – ”de hade en ideologi och fann en kyrka”, som det pregnant formuleras i texten – har kom- pletterats med Elis studie av kyrkoledningens opinionsbildning, och dess demokratiska förankring.

”Omvägen om Gud” är en skildring av hur sammanvävd den ideo- logiska övertygelsen är med den religiösa, i kyrkans nuvarande ledning. Det är upp till var och en som är engagerad i kyrkan att själv avgöra hur väl denna balansakt hanteras. Däremot torde det för alla, oavsett rela- tion till kyrkan, vara uppenbart att det finns goda skäl att ifrågasätta huruvida kyrkoledningen har sina medlemmar med sig när de agerar som opinionsbildare i debatten.

Andreas Johansson Heinö, förlagschef Timbro

 

Mer rapporter